Statut Alianța Național Țărănistă

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Alianța Național Țărănistă este persoană juridică de drept public și își desfășoară activitatea în conformitate cu normele Constituției, ale legilor, ale prevederilor prezentului Statut precum și ale Regulamentelor adoptate pentru aplicarea acestuia.
Art. 2. (1) Denumire partidului este Alianța Național Țărănistă, prescurtat ANT.
(2) Semnul permanent al partidului este inscripționarea, pe fond alb, cu albastru a denumirea Țărăniștii, deasupra denumirii țărăniștii este o torță aprinsă, de culoare roșie.
(3) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.
(4) Culorile partidului sunt alb, roșu și albastru.
(5) Reprezentarea grafică a semnului permanent este reprodusă în Anexa 1 la Statut și face parte integrantă din prezentul Statut.
(6) Delegația Permanentă poate modifica între Congrese, semnul permanent sau semnul electoral și culorile.
(7) Sediul central al partidului, este în București, sector 1, str. N. Constantinescu nr. 7, bl. 14A, sc. B, et. 1, ap. 14.
Art. 3. (1) Statutul conține principii și norme obligatorii pentru toate organizațiile și pentru toți membrii partidului. Statutul este adoptat și poate fi modificat, cu excepțiile menționate în prezentul Statut doar de către Congresul Ordinar sau Extraordinar al partidului.
(2) Regulamentul de aplicare al Statutului conține proceduri care se adoptă și se modifică numai de către Delegația Permanentă a partidului.
CAPITOLUL II OBIECTIVELE PARTIDULUI. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4. În toată activitatea sa, Alianța Național Țărănistă urmărește doar obiective politice.
Art. 5. Principiile care stau la baza întregii activități a ANT sunt:
a. Morală creștină;
b. Democrația adevărată;
c. Dreptate socială;
d. Patriotism luminat.
Art. 6. Morala creștină.
(1) Principiul moralei creștine semnifica recunoașterea si apărarea credinței strămoșești și a cultelor creștine, recunoașterea celorlalte religii, respectarea adevărului, instaurarea unei vieți publice și private întemeiate pe armonie sociala și bune moravuri cetățenești, precum și promovarea înțelegerii si îngăduinței față de oameni.
(2) Morala creștină, exclude intoleranta, ura și imoralitatea în toate domeniile vieții publice și private, precum și confruntarea violenta între indivizi, categorii sociale, naționalități și adepți ai diverselor religii.
(3) ANT este un Partid laic, care se distanțează de orice fundamentalism religios și se opune transferului particularismului cultelor în zona confruntărilor politice. Partidul este deschis reprezentanților tuturor cultelor, care acceptă principiul generos al moralei creștine.
Art. 7. (1) Principiul patriotismului luminat înseamnă devotament pentru Patrie și popor, apărarea suveranității, independenței, unității și indivizibilității Statului român, a integrității sale teritoriale, promovarea tradițiilor, culturii si civilizației neamului până la granițele sale etnice, precum și stabilirea de relații amicale și de colaborare cu toate statele democratice ale Europei și ale lumii.
(2) Pe plan intern, principiul patriotismului luminat implică apărarea și promovarea valorilor naționale, culturale și spirituale, printr-o politică de buna înțelegere cu minoritățile naționale, bazată pe recunoașterea libertăților și drepturilor legitime la limba și credința proprie, protejarea tradițiilor culturale și sociale ale acestora și încurajarea armoniei și solidarității interetnice între națiunea română și minoritățile naționale, excluzând xenofobia, șovinismul, rasismul, separatismul și intoleranța etnica.
(3) Acest principiu presupune o politica externă de pace și de bună înțelegere cu toate popoarele precum și acordarea unui sprijin activ cultural, educațional și spiritual pentru toți românii care trăiesc dincolo de granițele țării.
Art. 8. Principiul democrației adevărate se realizează prin consolidarea și apărarea statului de drept, în care libertățile și drepturile fundamentale ale persoanei, inclusiv dreptul la proprietate privată, drepturi recunoscute ca inalienabile și inviolabile, să fie aparate și garantate. Puterile în stat emana de la popor și sunt exercitate de reprezentanții poporului, aleși în mod liber și legal.
(2) Acest principiu exclude orice inegalitate sau discriminare pe criterii de sex, rasă, naționalitate, religie sau confesiune, grad de cultura, convingeri ori apartenență politica sau socială, precum și de stare materială. Democrația impune crearea și respectarea mecanismelor democratice și respinge orice forma de autoritarism sau totalitarism.
(3) Democrația presupune și faptul ca natura legăturilor funcționale care se stabilesc între structuri sociale ierarhice funcționează potrivit principiului subsidiarității. Acest principiu permite maximum de libertate și autonomie pentru structurile de bază și consideră că, doar în subsidiar, organismele centrale trebuie să-și facă simțită intervenția, numai atunci când și numai acolo unde structura de bază nu își mai poate
autoregla echilibrele funcționale.
Art. 9. Principiul dreptății sociale se înfăptuiește prin respectarea demnității umane, prin egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii, prin afirmarea și promovarea valorilor și realizarea egalității șanselor în competiția socială, printr-o alocare a resurselor care să asigure un nivel corespunzător de dezvoltare a educației, sănătății și culturii, prin asigurarea protecției persoanelor și categoriilor defavorizate și printr-o economie sociala de piață cu caracter participativ, realizată într-un mediu competițional echitabil.
CAPITOLUL III MEMBRII PARTIDULUI
Art. 10 (1) Poate deveni membru orice persoana, indiferent de sex, rasa, naționalitate, religie sau confesiune, grad de cultura, apartenenta sociala, stare materiala sau domiciliu, care îndeplinește următoarele condiții:
a. Are vârsta de peste 18 ani împliniți;
b. Se bucura de exercițiul tuturor drepturilor politice si civile;
c. Adera la principiile si programul partidului si militează pentru înfăptuirea politicii acestuia;
d. Se angajează sa respecte statutul si disciplina partidului;
e. Are în viată publica și privata un comportament moral și demn.
f. Nu se găsește in vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege.
(2) Cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenia româna și au domiciliul în România au dreptul să devină membri în aceleași condiții ca cetățenii români.
Art. 11. (1) Membrii partidului fac parte dintr-o organizație teritoriala, în care își desfășoară activitatea. Ei pot activa în cel mult una din organizațiile speciale, auxiliare sau alte organisme și foruri ale Partidului, cu înștiințarea în scris a Biroului de Conducere al organizației teritoriale de apartenenta asupra opțiunii făcute. In acest caz, ei își păstrează toate drepturile și obligațiile în organizația teritoriala.
(2) Activitatea depusa într-una din organizațiile sau organismului și forurile prevăzute la alin (1) îi poate dispensa pe membrii Partidului de activitate în organizația teritoriala de apartenență.
Art. 12. (1) Primirea in partid se face pe baza unei cereri-tip (anexa 2 la Statut), supuse aprobării organizației locale căreia îi este adresată, în termen de 30 de zile de la data depunerii. Cererea va cuprinde în mod obligatoriu și următoarea declarație:
a. Declar ca: mă bucur de exercițiul tuturor drepturilor politice și civile prevăzute de lege;
b. Ader la principiile și programul partidului si voi milita pentru înfăptuirea politicii acestuia;
c. Mă angajez să respect statutul și Regulamentele;
(2) Cererea de înscriere se adresează:
a. Organizației locale sau de sector în raza căreia domiciliază sau își are reședința solicitantul;
b. Organizației locale sau de sector în raza căreia solicitantul își desfășoară activitatea profesională sau de studiu.
c. Altei organizații locale sau de sector, înafara celor precizate mai sus, dacă solicitatul are argumente temeinice în favoarea cererii sale
(3) În cazul schimbării domiciliului, reședinței, a locului de munca sau de studiu, membrii Partidului se transferă prin cerere în organizația locala a noului lor domiciliu, reședință, loc de muncă sau de studiu.
(4) În cazul în care cererea de scrie prevăzută la alineatul (1) conține date care nu corespund realității, înscrierea in partid se anulează.
(5) Persoanele care doresc să devina membrii auxiliari ai Partidului adresează cererea de înscriere filialei Organizației locale în raza căreia domiciliază sau celei în care se afla scoală la care învață.
(6) Cererea poate fi respinsă motivat, iar solicitantul căruia i s-a respins o cerere se poate adresa Biroului Județean de Conducere, care decide în mod definitiv, în termen de 10 zile de la sesizare.
Art. 13. Pot deveni membrii auxiliari ai partidului persoanele in vârsta de la 15 la 18 ani, daca se afla în continuarea studiilor și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10, literele c, d si e.
Art. 14. (1) Pentru evidența membrilor, se înființează Registrul de Evidență al Membrilor.
(2) Registrul va funcționa la nivelul fiecărei organizații locale, iar intervențiile în acesta vor fi făcute doar de către secretarul sau președintele organizației.
(3) La nivelul filialei teritoriale, Registrul Membrilor va cumula datele venite de la organizațiile locale. La nivel național, Registrul Membrilor va cumula datele venite de la organizațiile județene.
(4) Secretariatul General va întocmi un Regulament de Utilizare al Registrului Membrilor și îl va supune spre aprobare Biroului Național de Conducere.
(5) Înscrierea unui membru nou în Registrul Membrilor Organizației Locale se face imediat după validarea cererii de adeziune.
(6) Cererea de adeziune va fi pusă la dispoziția solicitantului în mod gratuit. Formatul adeziunii este prevăzut în Anexa II și poate fi modificat de Delegația Permanentă
Art. 15. (1) Pot solicita înscrieri în partid și cetățenii români care domiciliază în străinătate. În cazul acestora, cererea de adeziune se va depune către Biroul Național de Conducere, care va dispune asupra acesteia din toate punctele de vedere.
(2) Dacă doresc și există posibilitatea, cetățenii pot solicita înscrierea și prin transmiterea unei cereri de adeziune prin internet către organizația locală în care doresc să activeze. Cererea va urma cursul prevăzut mai sus.
(3) Alte reglementări cu privire la formalităților de înscriere și de evidență a membrilor vor fi prevăzute în Regulamentul de Aplicare a Statutului.
Art. 16. Toți Membrii partidului au drepturi egale și obligații corespunzătoarea cu funcțiile deținute.
Art. 17. (1) Membrii partidului au următoarele drepturi:
a. Să desfășoare o activitate in partid, in conformitate cu pregătirea, capacitatea si vocația lor, precum și în forurile în care au fost aleși, în condițiile prevăzute de statut;
b. Să ia parte la adunările, manifestările, consultările, alegerile, precum și la adoptarea tuturor hotărârilor organizației sau forului în care își desfășoară activitatea;
c. Să-și exprime opinia in toate chestiunile ce se dezbat, privind doctrina, programul, strategia, tactica si modul de organizare si de funcționare a Partidului
d. Să aleagă și să fie aleși, conform prevederilor statutare;
e. Să reprezinte Partidul in funcții elective sau executive, politice, publice sau private în urma recomandării, alegerii sau numirii de către forurile competente.
(2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale și statutare, este interzisă și atrage răspunderea disciplinară a celor ce se fac vinovați de ea.
(3) Dreptul de a alege, precum si drepturile prevăzute la lit. e și f, intră în vigoare la 6 luni de la înscrierea în partid.
3Art. 18. (1) Niciun membru al Partidului nu poate îndeplini două funcții de conducere, la același nivel de organizare în partid, în același timp.
(2) Sunt considerate funcții de conducere cea de președinte și cea de vicepreședinte al organismelor de conducere ale partidului.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. 1, un membru poate îndeplini două funcții de conducere în partid în același timp în situația în care cea de a doua este o funcție interimară, iar perioada exercitării celei de a doua funcții este clar determinată.
Art. 19. (1) Fiecare membru al partidului are următoarele îndatoriri:
a. Să activeze într-una din filiale și să-și aducă întreaga contribuție la promovarea programului, strategiei si tacticii partidului si sa militeze cu toata convingerea, energia, abnegația și in mod complet dezinteresat pentru realizarea idealurilor și politicii partidului;
b. Să depună toate eforturile pentru realizarea unei cat mai bune imagini a partidului in fata opiniei publice si a mass-media;
c. Să manifeste o atitudine corecta si demna, să respecte principiile comportării morale in societate;
d. Să respecte hotărârile adoptate de către Partid, precum si disciplina interna a acestuia;
e. Să plătească cu regularitate cotizația;
f. Să nu exprime public luări de poziție contrare deciziilor sau hotărârilor organismelor statutare ale Partidului;
g. Să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcțiilor sau demnităților publice în care au fost desemnat sau ales, de care trebuie să se achite cu demnitate, competență și cinste;
h. Să-și confirme anual, în cursul primului trimestru, calitatea de membru.
(2) Membrii care nu sunt la zi cu plata cotizației nu pot participa cu drept de vot deliberativ la alegeri și la luarea hotărârilor din cadrul structurii în care activează și nu pot fi aleși în nicio funcție în cadrul partidului și nu pot fi aleși într-o funcție sau delegați în nici o funcție publică.
Art. 20. Calitatea de membru al partidul se pierde prin:
a. demisie;
b. înscrierea în alt partid;
c. excludere;
d. deces.
Art. 21. (1) Membrii partidului pot demisiona în orice moment, cu efect imediat.
(2) Înscrierea în alt partid politic se asimilează demisiei, cu același efect.
Art. 22. (1) Membrii partidului se pot autosuspenda din calitatea de membru numai în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii și numai pe durata îndeplinirii acestora.
(2) Pentru reluarea calității de membru, cel autosuspendat adresează o cerere organizației din cadrul căreia a făcut parte înainte de autosuspendare. Cererea este supusă aprobării structurii din care a făcut parte înainte de autosuspendare. Termenele și procedura prevăzute la primirea în partid se aplică și în cazul cererii de autosuspendare.
(3) Perioada suspendării nu se consideră vechime în partid.
Art. 23. În cazurile prevăzute de Statut, membrii pot fi sancționați numai după ce și-au exercitat dreptul la apărare și numai după epuizarea tuturor procedurilor de conciliere.
Art. 24. (1) Pentru abateri de la disciplina partidului, constând in fapte care dăunează activității, imagini, prestigiului sau unității acestuia, membrii partidului pot fi sancționați disciplinar.
(2) Sancțiunile ce pot fi aplicate, sunt:
a. avertisment scris;
b. suspendarea din funcțiile de conducere si/sau interzicerea dreptului de a candida pentru astfel de funcții, pentru o durata cuprinsa intre 6 luni si 4 ani;
c. demiterea din funcțiunile de conducere deținute în cadrul Partidului;
d. retragerea sprijinului politic
e. suspendarea disciplinara a calității de membru al Partidului pe o durata cuprinsa intre 6 luni si 2 ani; excluderea din partid.
Art. 25. (1) Membrii organizațiilor locale, care nu dețin funcții de conducere la nivel local, sau funcții publice de nivel local, pot fi sancționați de către Biroul de conducere ale organizației locale.
(2) Membrii cu funcții de conducere la nivelul organizației locale, al organizațiilor speciale locale, sau cu funcții publice sau demnități de nivel local, pot fi sancționați de către Biroul de Conducere al organizației județene sau de sector.
(3) Membrii care dețin funcții de conducere in organizațiile județene sau de sector, în organizațiile speciale sau în conducerea centrala a partidului, precum și funcții publice sau demnități publice de nivel județean sau național, pot fi sancționați de Juriul de Onoare si Disciplină al Partidului.
(4) Pentru cazurile grave, urgente sau de natura a aduce prejudicii imaginii partidului, abaterile disciplinare sunt de competenta Biroului de Național de Conducere, care este abilitat sa judece aceste cazuri si sa aplice orice sancțiune statutara.
Art. 26. (1) Sesizarea în vederea aplicării unei sancțiuni disciplinare se poate face de către orice membru care are cotizația achitată la zi.
(2) Organismele de conducere care pot hotărî sancțiuni se pot sesiza și din oficiu.
(3) Procedura de aplicare și contestare a sancțiunilor se face potrivit Regulamentului de aplicare al Statutului.
(4) Contestarea sancțiunilor de către orice membru al partidului se poate face potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului.
(5) Sancțiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.
Art. 27. Persoana care a fost exclusă poate face cerere de reînscriere în condițiile prevăzute de prezentul Statut, după trecerea unei perioade de minimum un 2 ani de la excluderea sa.
CAPITOLUL IV ORGANIZAREA PARTIDULUI DISPOZIȚII GENERALE
Art. 28. (1) Partidul este constituit din organizații teritoriale.
(2) In cadrul partidului funcționează si organizații speciale, filiale externe si organizații auxiliare.
(3) Organizațiile teritoriale sunt:
a. Organizația comunală;
b. Organizația orășenească sau municipală;
c. Organizația județeană sau de sector;
d. Organizația Capitalei.
(4) La nivel de comună se pot înființa organizații sătești.
(5) La nivel de oraș, municipiul sau sector se pot înființa organizații de cartier.
Art. 29. (1) Organizațiile partidului nu au personalitate juridica.
(2) În raporturile cu terții, ele sunt reprezentate de Președintele Partidului sau, prin delegare de către președinții organizațiilor județene.
Art. 30. (1) Organizațiile comunale se pot constitui dacă au cel puțin 7 membri.
(2) Organizațiile orășenești se pot constitui dacă au cel puțin 11 de membri.
(3) Organizațiile municipale se pot constitui daca au cel puțin 21 de membri.
(4) Organizațiile județene se pot constitui dacă au cel puțin 51 de membri.
Art. 31. (1) Organizația municipiului București se poate constitui dacă are cel puțin 126 de membri.
(2) Membrii partidului din municipiul București sunt grupați pe sectoare.
(3) Organizațiile de sector ale municipiului București se pot constitui dacă au cel puțin 21 de membri.
Art. 32. (1) La nivelul municipiului București funcționează un Consiliu de Coordonare.
(2) Organizarea și funcționarea acestuia vor fi stabilite printr-un Regulament aprobat de Delegația Permanentă Națională a partidului.
(3) Consiliul de Coordonare este format din 9 membri și are următoarea structură:
a. Președinte;
b. Prim vicepreședinte;
c. 6 vicepreședinți, care sunt președinții filialelor teritoriale de sector din municipiului București;
d. Secretarul Organizației Capitalei
5(4) Președintele și prim vicepreședintele Consiliului de Coordonare sunt aleși de către Conferința municipiului București.
(5) Secretarul Organizației Capitalei, este propus de către Președinte și ales de către Consiliul de Coordonare. Secretarul organizației are drept de vot egal, cu ceilalți membri, în cadrul Consiliului de Coordonare.
(6) În Consiliul de Coordonare al municipiului București hotărârile se iau cu majoritate de voturi.
(7) La ședințele Consiliului de Coordonare participă cu drept de vot consultativ consilierii municipali, consilierii de sectoare, primarul și viceprimarii municipiului București.
Art. 33. Consiliul de Coordonare al municipiului București are următoarele atribuții:
a. coordonează activitatea organizațiilor de sector;
b. coordonează campania electorală în municipiul București;
c. selectează candidații propuși de filialele de sector pentru Consiliul General al municipiului București și înaintează lista acestora către Biroul Național de Conducere.
d. înaintează Biroul Național de Conducere candidații propuși de filialele de sector pentru Camera Deputaților și pentru Senat din circumscripția electorală București;
e. propune Biroul Național de Conducere candidații pentru funcțiile de conducere din administrația publică capitalei;
f. acordă sau retrage sprijinul politic persoanelor cu funcții de conducere din serviciile publice descentralizate și deconcentrate ale administrației publice din municipiul București;
g. selectează trei propuneri de candidați pentru funcția de primar general al municipiului București din propunerile înaintate de Birourile de Conducere de Sector și le înaintează spre validare Biroul Național de Conducere.
Art. 34. (1) Membrii partidului care au mai puțin de 35 de ani formează Organizația de Tineret a Alianței Național Țărănistă – OTANT, aflată în coordonarea Biroului Național de Conducere.
(2) La nivelul filialelor teritoriale, se constituie structuri corespunzătoare ale Organizației Tinerilor, sub coordonarea Birourilor de Conducere Județene și de Sector.
(3) Acolo unde este cazul, se constituie structuri ale Organizației Tinerilor și la nivel local, sub coordonarea Birourilor de Conducere Locale.
(4) Membrii OT ANT care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcții într-un organism de conducere al OT ANT de la orice nivel, pot activa în funcția respectivă până la încheierea mandatului.
Art. 35. (1) Femeile din partid formează Organizația Femeilor (OFANT), aflată în coordonarea Biroului Național de Conducere.
(2) La nivelul filialelor județene și ale sectoarelor municipiului București, se constituie structuri corespunzătoare ale Organizației Femeilor, sub coordonarea Birourilor de Conducere Județene și de Sector.
(3) Acolo unde este cazul, se constituie structuri ale Organizației Femeilor și la nivel local, sub coordonarea Birourilor de Conducere Locale.
Art. 36. (1) Studenții din partid formează Tineretul Universitar (TUANT), aflată în coordonarea Biroului Național de Conducere.
(2) În orașele în care există centre universitare, se constituie structuri corespunzătoare ale Tineretului Universitar, sub coordonarea Birourilor de Conducere Locale (Municipale).
Art. 37. (1) Aleșii locali (consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, președinți, vicepreședinți de Consilii Județene) ai partidului se constituie în Grupul Aleșilor Locali – GAL, aflat în coordonarea Biroului Național de Conducere.
(2) La nivelul filialelor județene și al municipiului București, se constituie structuri corespunzătoare ale Grupului Aleșilor Locali, sub coordonarea Birourilor de Conducere Județene și respectiv a Biroului de Conducere al municipiului București.
Art. 38. La nivel național, județean și local se pot constitui și alte organizații care se vor ocupa cu probleme specifice categoriilor profesionale și sociale: oameni de afaceri, cadre didactice, medici, muncitori, pensionari și altele.
Art. 39. Organizarea și funcționarea structurilor prevăzute la art. 34, 35, 33, 37, 38, va fi stabilită printr-un Regulament aprobat de către Delegația Permanentă a partidului.

Regulament aprobat de către Delegația Permanentă a partidului.

CAPITOLUL V STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA NIVEL LOCAL: COMUNĂ, ORAȘ, MUNICIPIU
Art. 40. Organizațiile locale (comunale, orășenești sau municipale) ale partidului au următoarele obiective:
a. să elaboreze propuneri, proiecte și programe de dezvoltare locală.
b. să se ocupe de informarea, pregătirea și specializarea reprezentanților și candidaților partidului în probleme de administrație publică;
c. să prezinte și să facă cunoscută poziția partidului în problemele de interes public, național sau local;
d. să crească numărul de membri aderenți, de susținători, de simpatizanți și de votanți;
e. să asigure resursele umane, materiale – sediu, dotări – și financiare – cotizații, donații – necesare desfășurării activității proprii;
f. să elaboreze și să fundamenteze poziția organizației locale și a aleșilor locali in problemele si deciziile de interes local;
g. să coordoneze activitatea aleșilor locali în structurile administrației publice locale în care au fost aleși;
h. să formeze o bază de date proprie cu privire la nevoile și resursele locale.
Art. 41. Organizațiile locale sunt conduse de următoarele organisme:
a. Adunarea Generala a membrilor organizației;
b. Biroul de Conducere – la nivel comunal, orășenesc sau municipal.
Art. 42. (1) Adunarea Generală a membrilor organizației locale se întrunește cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului de Conducere Local, a Biroului Județean de Conducere sau din proprie inițiativă la cererea majorității simple din numărul membrilor organizație înscriși în Registrul Membrilor.
(2) În situații deosebite precum alegeri anticipate, Congres Extraordinar, alianțe, fuziuni, sau alte inițiative politice de interes major, Biroul de Conducere Local are obligația să informeze și să consulte Adunarea Generală a membrilor.
Art. 43. (1) Adunarea Generală a membrilor organizației locale are următoarele atribuții:
a. analizează activitatea desfășurată de conducerea aleasă precum și a membrilor aleși sau numiți în administrația locală;
b. alege membrii Biroului de Conducere Local pe o perioada de 4 ani și îi revocă atunci când se impune. Revocarea poate fi cerută de Biroul Județean De Conducere sau de o treime din membrii cu drept de vot ai organizației;
c. aprobă la nivel local măsurile necesare realizării Programului și strategiei partidului;
d. validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizației;
e. dezbate și aprobă raportul de gestiune și acordă descărcare pentru execuția bugetară;
f. aprobă listele de candidați pentru alegerile locale – primar și consilieri locali – propuse de către Biroul de Conducere Local și le supune spre aprobare și validare Biroului de Conducere Județean și Delegației Permanente Județene când a obținut sub media națională a ultimului tur de scrutin și spre informare când a obținut peste media națională a ultimului tur de scrutin;
g. alege delegații la Conferința Județeană.
(2) Adunarea Generală este organism deliberativ.
Art. 44. (1) Biroul de Conducere al organizației comunale este format din președinte, vicepreședinte, secretar și 2 membri .
(2) Biroul de Conducere al organizației orășenești este format din președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri.
(3) Biroul de Conducere al organizației municipiului este format din președinte, vicepreședinte, secretar și 6 membri.
(4) Biroul de Conducere al organizației județene și al sectoarelor municipiului București este format din președinte, un prim vicepreședinte 2 vicepreședinți, secretar și 7 membri.
(8) Secretarul organizației, se numește de către Biroul de Conducere din care acesta face parte la propunerea Președintelui și are drept de vot.
7(9) Secretarul organizației îndeplinește și funcția de trezorier. În cazul Birourilor de Conducere de la nivelul orașului, municipiului, municipiului reședință de județ sau județului, funcția de trezorier se poate încredința și altui membru al biroului care va fi desemnat de președintele biroului corespunzător.
Art. 45. (1) Birourile de Conducere Locale sunt alese de Adunarea Generală a membrilor de la nivelul respectiv și se întrunesc de două ori pe lună și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președinților, a Biroului Conducere Local sau la cererea majorității simple din numărul membrilor.
(2) Biroul de Conducere al municipiului reședință de județ se întrunește săptămânal și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau la cererea majorității simple din numărul membrilor lor.
Art. 46. (1) La ședințele de Conducere comunale, orășenești și municipale participă, cu drept de vot consultativ consilierii locali în exercițiu, dacă nu sunt membrii ai Biroului.
(2) Primarul, viceprimarul, Președintele Organizației de Tineret, Președinta Organizației Femeilor de la nivel local, și acolo unde este cazul Președintele Tineretului Universitar, sunt membri de drept în Biroului Conducere Local, peste structura aleasă.
(3) La ședințele de Biroului de Conducere Local, pot participa și alți membri ai partidului, la invitația Președintelui.
Art. 47. (1) Biroul de Conducere Local are următoarele atribuții:
a. planifică, conduce, coordonează și monitorizează activitatea organizației locale în intervalul dintre Adunările Generale;
b. validează sau invalidează rezultatele alegerilor în organizațiile de la nivelul secțiilor de votare și de cartier;
c. evaluează conducerea organizațiilor de la nivelul secțiilor de votare și de cartier;
d. pregătește selecția de candidați pentru alegerile locale;
e. organizează campaniile electorale la nivel local și răspunde în fața forurilor ierarhice superioare de îndeplinirea obiectivelor electorale;
f. contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;
g. efectuează selecția și propune Adunării Generale listele de candidați pentru alegerile locale (primari și consilieri locali) și le transmite spre definitivare Biroului de Conducere Județean;
h. întocmește evidența membrilor organizației în Registrul Membrilor.
i. desemnează un trezorier din rândurile membrilor biroului, atunci când este cazul.
j. urmărește încasarea cotizațiilor;
k. aprobă cererile de înscriere în organizație;
l. gestionează mijloacele financiare și materiale ale organizației;
m. îndeplinește hotărârile organismelor de conducere superioare;
n. organizează activitățile necesare îndeplinirii atribuțiunilor sale;
o. propune Biroului de Conducere Județean aplicarea de sancțiuni;
p. propune Biroului de Conducere Județean cooptarea de membri in Biroul Politic Local in cazul unor regrupări ale forțelor politice la nivel local.
(2) Președintele Biroului de Conducere Local este președintele organizației locale și reprezintă partidul în relațiile oficiale din zona sa de activitate, prezidează ședințele Biroului de Conducere Local și ale Adunării Generale și participă la ședințele Delegației Permanente Județene, pe care o informează permanent cu privire la activitatea sau la evenimentele petrecute în organizația pe care o conduce.
CAPITOLUL VI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA NIVELUL FILIALELOR TERITORIALE
Art. 48. (1) La nivel județean, partidul are următoarele structuri de conducere:
a. Conferința Organizației Județene;
b. Delegația Permanentă Județeană.
c. Biroul Județean de Conducere.
(2) La nivelul municipiului București, partidul are următoarele organisme de conducere:
a. Conferința municipiului București.
b. Consiliul de Coordonare al municipiului București.
(3) La nivelul sectoarelor municipiului București funcționează:
8a. Delegația Permanentă de Sector.
b. Biroul de Conducere de Sector.
Art. 49. (1) Conferința Organizației Județene, respectiv Conferința municipiului București, este compusă din:
a. membrii Delegației Permanente Județene, respectiv membrii Delegației Permanente de Sector al municipiului București;
b. delegații organizațiilor locale, respectiv ai sectoarelor municipiului București, conform unei norme de reprezentare stabilită de Biroul de Conducere Județean.
(2) Norma de reprezentare se stabilește în funcție de numărul membrilor organizațiilor locale precum și în funcție de rezultatele obținute în alegeri.
Art. 50. (1) Conferința organizației județene, respectiv a municipiului București se întrunește o dată la doi ani și ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului de Conducere Județean, respectiv a Consiliului de Coordonare al municipiului București, sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizațiilor locale, respectiv a mai mult de jumătate din filialele de sector, sau la decizia Biroului de Conducere Național.
(2) În perioada dintre constituirea organizațiilor județene și data organizării de alegeri interne, conducerea este asigurată cu caracter interimar de un Președinte, de un Birou de Conducere și de o Delegație Permanentă, fiecare dintre acestea având o componență interimară stabilită după cum urmează:
Biroul Național de Conducere desemnează președinții interimari la nivel teritorial.
Președintele interimar desemnează membrii Biroului de Conducere la nivel teritorial și îi prezintă spre validare Biroului de Conducere Național. Biroul de Conducere desemnează membri în Delegația Permanentă urmând prevederile art. 46 din
prezentul statut.
Art. 51. (1) Conferința filialei județene are următoarele atribuții de conducere:
a. hotărăște măsurile de realizare a Programului politic și a strategiei partidului la nivel județean;
b. aprobă și susține elaborarea și participarea conducerii locale la proiectele și programele de dezvoltare regională și locală;
c. coordonează și definitivează modalitățile de integrare a specialiștilor locali în proiectele și programele aflate în lucru la nivel național;
d. alege președintele filialei județene;
e. alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi membrii Biroului de Conducere Județean. Dintre aceștia, primul va ocupa funcția de prim vicepreședinte, iar următorii doi cea de vicepreședinți. Următorii 7 clasați vor fi declarați membri ai Biroului de Conducere Județean.
f. alege prin vot, in ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 3 membri ai Comisiei Județene de Cenzori.
g. dezbate raportul Comisiei de Cenzori și acordă descărcare pentru execuția bugetara;
h. analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales si a reprezentanților numiți sau aleși in administrația publica locala si dispune masurile necesare pentru mai buna reprezentare politica;
i. evaluează activitatea reprezentanților în Parlament si asigura modalitățile de susținere a intereselor locale.
(2) Conferința municipiului București are următoarele atribuții:
a. alege președintele și vicepreședintele Consiliului de Coordonare;
b. hotărăște măsurile de realizare a Programului si a strategiei partidului la nivelul municipiului București;
c. aprobă și susține elaborarea si participarea conducerii locale la proiectele si programele de dezvoltare pentru municipiul București;
d. analizează activitatea organelor de conducere pe care le-a ales si a reprezentanților numiți sau aleși în administrația locala și dispune masurile necesare pentru o mai buna reprezentare politica;
e. analizează activitatea reprezentanților in Parlament și asigura modalitățile de susținere a intereselor municipiului București.
Art. 52. Delegația Permanentă Județeană este compusă din:
a. membrii Biroului de Conducere;
b. președintele și vicepreședinții organizaților municipale;
c. președinții organizațiilor locale.
d. consilierii județeni, respectiv consilierii de sector ai municipiului București;
e. parlamentarii.
f. președinții și vicepreședinții consiliilor județene.
g. primarii si viceprimarii;
h. președintele Organizației Tinerilor de la nivel teritorial;
i. președinta Organizației Femeilor de la nivel teritorial;
j. președintele Grupului Aleșilor Locali de la nivel teritorial;
k. președinții structurilor, înființate conform Statutului.
Art. 53. Delegația Permanentă Județeană se întrunește o dată la trei luni și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui filialei teritoriale, sau pe baza hotărârii Biroului de Conducere Județean, sau la cererea majorității simple a numărului membrilor săi.
Art. 54. Delegația Permanentă Județeană are următoarele atribuții:
a. analizează activitatea organelor de conducere locale alese, a parlamentarilor și a reprezentanților numiți sau aleși in administrația publica locala;
b. îndeplinește hotărârile conducerii centrale a partidului și asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru realizarea programului și a strategiei partidului;
c. stabilește prioritățile de dezvoltare locală, proiectele și programele, precum și modalitățile de implicare a structurilor și a organelor locale în realizarea lor efectivă;
d. evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce privește numărul de membri, activitatea, audiența reprezentanților locali, dotarea logistică și materială precum și asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune funcționari și reprezentări;
e. validează listele de candidați pentru consilieri județeni, respectiv pentru consilierii de sector ai municipiului București, propuse de către Biroul de Conducere;
f. validează lista de candidați pentru primari aprobata de Adunarea Generala și definitivata de Biroul de Conducere, cu excepția municipiilor reședință de județ;
g. propune spre validare Delegației Permanente Naționale listele de candidați pentru președinții Consiliilor Județene și pentru primarii municipiilor reședință de județ;
h. alege delegații la Congres la propunerea Biroului de Conducere Județean;
i. aprobă și transmite spre validare Biroului Național de Conducere candidații pentru alegerile parlamentare, în cazul filialelor teritoriale care au obținut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media naționala a partidului, la votul pentru lista de consilieri județeni și la votul pentru Parlamentul European.
j. aprobă și propune Biroului de Național Conducere candidații pentru alegerile parlamentare în cazul filialelor teritoriale care au obținut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media națională a partidului la votul pentru lista de consilieri județeni și la votul pentru Parlamentul European;
k. în cazuri excepționale, aprobă cooptarea în funcții, peste structura aleasă, a unor personalități locale care s-au înscris în partid, la propunerea Biroului Național de Conducere;
l. în situații deosebite, când organismele de conducere de la nivel local activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate hotărî dizolvarea Biroului de Conducere Local sau demiterea președintelui acestuia, la propunerea Președintelui.
Art. 55. (1) Biroul Județean de Conducere este organismul de conducere executiv la nivel județean sau de sector al municipiului București și are componența alcătuită conform prezentului statut.
(2) Dintre membrii Biroului, președintele ales propune un secretar care este validat prin vot de Biroul Județean de Conducere.
(3) Peste structura aleasă, din componența Biroului Județean de Conducere mai fac parte cu drept de vot președintele Organizației de Tineret și președinta Organizației Femeilor de la nivel județean și respectiv de sector.
Art. 56. (1) Biroul Județean de Conducere asigură conducerea curentă a organizației, se întrunește săptămânal sau de ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau la cererea majorității simple a numărului membrilor săi.
(2) În absența președintelui, ședințele vor fi conduse de prim vicepreședinte.
(3) La ședințe participă cu drept de vot:
a. parlamentarii.
b. președintele Consiliului Județean.
c. primarul municipiului reședință de județ sau cel de sector al municipiului București.
d. președintele Organizației de Tineret.
e. președinta Organizației Femeilor.
f. președintele Grupului Aleșilor Locali.
Art. 57. (1) Biroul Județean de Conducere are următoarele atribuții generale:
a. aplică linia de acțiune politică stabilită de forurile de conducere superioară din partid.
b. coordonează, planifică și monitorizează activitatea filialei, precum și a organizațiilor locale, între ședințele Delegației Permanente;
c. urmărește încasarea cotizațiilor de la organizațiile locale;
d. validează propunerea președintelui cu privire la numirea sau revocarea membrilor partidului în funcțiile de la nivel județean, respectiv de sector al municipiului București;
e. întocmește listele cu propunerile de candidați pentru funcțiile din administrația publică centrală și le înaintează spre validare Delegației Permanente Naționale;
f. conduce campania electorală potrivit strategiei electorale aprobate de Delegația Permanentă;
g. hotărăște excluderea în condițiile prevăzute în prezentul Statut;
h. organizează cercuri de studii, biblioteci, conferințe, întruniri și alte asemenea activități;
(2) Cu privire la organizarea teritorială, are următoarele atribuții:
a. numește Birouri Locale de Conducere cu caracter interimar sau, în cazul organizațiilor în curs de constituire, nuclee de conducere;
b. validează sau invalidează rezultatele alegerilor în organizațiile locale;
c. definitivează și validează listele de candidați pentru consilieri locali propuse de către Birourile Locale de Conducere și aprobate de Adunările Generale;
d. ordonează și definitivează lista candidaților pentru consiliul județean și pentru funcția de primar, pe care o propune spre validare Delegației Permanente;
e. stabilește propunerile de candidați pentru alegerile parlamentare pe care le înaintează Delegației Permanente;
f. împuternicește organizațiile locale pentru a-și ține evidența financiar-contabilă proprie.
g. solicită organizațiilor locale, din 6 în 6 luni, rapoarte scrise despre activitatea aleșilor locali.
h. aprobă propunerile de cooptare de membri în Birourile Locale de Conducere în cazul unor regrupări ale forțelor politice la nivel local.
i. propune Delegației Permanente cooptarea de membri în Biroul Județean de Conducere în cazul unor regrupări ale forțelor politice la nivel teritorial;
j. în cazuri excepționale, propune Delegației Permanente cooptarea în funcții, peste structura aleasă, a unor personalități locale, care s-au înscris în partid;
(3) Cu privire la organizarea alegerilor în partid, Biroul Județean de Conducere are următoarele atribuții:
a. propune Delegației Permanente lista delegaților pentru participarea la Congres;
b. hotărăște convocarea Adunărilor Generale când e cazul;
c. stabilește strategia campaniilor electorale la nivel județean, organizează campaniile electorale și răspunde în fața Delegației Permanente de îndeplinirea obiectivelor electorale;
d. convoacă Conferința filialei teritoriale și stabilește norma de reprezentare la aceasta;
(4) Pe lângă atribuțiile enumerate la alin. 1 al acestui articol Biroul de Conducere de Sector are următoarele atribuții:
a. selectează și aprobă lista de candidați pentru consilieri de sector și pentru primari de sector;
b. selectează lista de candidați pentru consilieri generali ai municipiului București, pe care o definitivează și aprobă Consiliul de Coordonare al municipiului București;
c. selectează și propune Consiliului de Coordonare al municipiului București o listă de candidați pentru funcția de primar general al municipiului București;
d. selectează și propune Consiliului de Coordonare al municipiului București candidații pentru Camera Deputaților și Senat în circumscripția electorală București.
Art. 58. (1) Președintele filialei județene reprezintă partidul în relațiile oficiale din zona lui de activitate.
11(2) Președintele filialei județene are următoarele atribuții specifice:
a. prezidează ședințele organizațiilor la care participă, informând pe membrii acestora cu privire la activitatea pe care o desfășoară;
b. supune aprobării organismelor de conducere teritoriale măsurile pentru aplicarea hotărârilor conducerii centrale a partidului;
c. propune Biroului Județean de Conducere numirea sau revocarea membrilor partidului în funcțiile de la nivel județean, respectiv de sector al municipiului București;
d. propune cooptarea de membri supleanți în organismele de conducere teritoriale pe locurile devenite vacante, până la organizarea de noi alegeri;
e. participă în mod obligatoriu la ședințele Delegației Permanente și răspunde la toate convocările conducerii centrale;
f. informează periodic Biroul Național de Conducere și Delegația Permanentă Națională, cu datele solicitate de către acesta, precum și organismele de conducere teritoriale cu privire la activitatea filialei și la evenimentele importante din zona sa de activitate;
g. stabilește schema organizatorică a aparatului de lucru al partidului la nivel județean, respectiv de sector al municipiului București și angajează personalul necesar acestui aparat;
h. răspunde de gestiunea bunurilor mobile și a fondurilor partidului;
i. stabilește și negociază reprezentarea partidului în instituțiile și organismele care funcționează la nivel județean sau de sector al municipiului București;
j. conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial împreună cu echipe pe care le formează dintre membrii Biroului Județean de Conducere.
CAPITOLUL VII ORGANIZAREA LA NIVEL NATIONAL
Art. 59. La nivel național, partidul are următoarele organisme de conducere:
a. Congresul (Adunarea Generală a delegaților membrilor partidului);
b. Delegația Permanentă Națională;
c. Biroul Național de Conducere;
d. Președintele;
Art. 60. Congresul este forul suprem de conducere și decizie al partidului la nivel național și se compune din:
a. delegații aleși de filialele teritoriale;
b. membrii Delegației Permanente Naționale.
Art. 61. (1) Congresul se întrunește în sesiune ordinară o dată la patru ani.
(2) Congresul se întrunește și în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de prezentul Statut.
Art. 62. (1) Convocarea Congresului se face de către Delegația Permanentă Națională, la cererea Biroului Național de Conducere sau la cererea a mai mult de jumătate din Delegațiile Permanente Județene.
(2) Delegația Permanentă Națională stabilește data și locul desfășurării Congresului, ordinea de zi, numărul de participanți precum și norma de reprezentare a delegaților din partea filialelor teritoriale.
(3) Pentru Congresul în sesiune ordinară, convocarea se face cu cel puțin 60 de zile înainte de data fixată pentru începere. Pentru Congresul în sesiune extraordinară, convocarea se va face cu cel puțin 30 de zile înainte.
(4) Norma de reprezentare se stabilește în funcție de numărul membrilor filialelor teritoriale, potrivit prevederilor Legii partidelor politice, precum si in funcție de rezultatele obținute la alegerile locale, parlamentare si europene.
Art. 63. Congresul este legal constituit daca sunt prezenți mai mult de jumătate plus unul din numărul delegaților. Pentru motive de urgenta, termenele de convocare a Congreselor Ordinare sau Extraordinare precizate la art. 62, alin. 3, pot fi acoperite prin participarea a minim trei pătrimi din delegații trimiși de filialele legal și statutar constituite, condiție în care un Congres va fi considerat ca fiind convocat statutar și
fără respectarea termenelor mai sus precizate.
12Art. 64. (1) Lucrările Congresului sunt deschise de către Președintele partidului, care prezintă ordinea de zi spre aprobare.
(2) Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii și aprobării prin vot.
(3) În cazul în care Congresul este convocat și pentru alegeri, Biroul Național de Conducere își depune mandatul iar până la alegerea noului Președinte, lucrările Congresului vor fi conduse în continuare de către un prezidiu format din trei membri și patru secretari aleși de către delegații la Congres.
(4) După alegerea Președintelui, acesta va prelua conducerea lucrărilor Congresului, asistat de membrii prezidiului și de secretari.
Art. 65. (1) Secretarii vor întocmi procese-verbale ale dezbaterilor și hotărârilor, care devin documentele oficiale ale Congresului.
(2) Procesele-verbale și hotărârile Congresului vor fi semnate de către Președintele ales al partidului și de către secretariatul tehnic.
Art. 66. (1) Congresul partidului are următoarele atribuții:
a. adoptă și / sau modifică Statutul partidului la propunerea Delegației Permanente;
b. alege Președintele partidului;
c. alege uninominal cei 6 membri ai Biroului Național de Conducere;
d. alege uninominal cei doi membrii supleanți ai Biroului Național de Conducere;
e. adoptă strategia și Programul politic ale partidului prezentate de Președintele ales;
f. alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, 3 judecători ai Juriului de Onoare și Disciplină. Președintele Juriului de Onoare și Disciplină este ales, prin vot secret, de cei 3 judecători;
g. alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, 3 membri ai Comisiei de Cenzori. Președintele Comisiei Centrale de Cenzori este ales, prin vot secret, dintre cei 3 membri, de către cei 3 membri;
h. hotărăște asupra raportului Biroului Național de Conducere, prezentat de către președintele partidului;
i. hotărăște asupra raportului prezentat de președintele Comisiei Centrale de Cenzori și asupra raportului prezentat de președintele Juriului de Onoare și Disciplină;
j. revocă din funcție sau sancționează Președintele partidului la propunerea Delegației Permanente.
(2) În cazul în care, între Congrese se schimbă cadrul legislativ privind partidele politice, Delegația Permanentă Națională este mandatată de drept să modifice prezentul Statut, dar numai pentru punerea de acord cu dispozițiile legale.
(3) În cazuri de urgență, Congresul legal constituit, poate înlocui din punct de vedere decizional oricare dintre celelalte organisme de conducere, atribuțiile fiind transferate imediat, prin simpla introducere pe ordinea de zi a dezbaterilor, a oricăreia din atribuțiile specifice ale celorlalte organisme de conducere. O astfel de decizie este validata si devine obligatorie prin votul majorității simple a participanților cu drept de vot la Congresul legal constituit.
Art. 67. Delegația Permanentă Națională exercită conducerea partidului dintre Congrese şi este compusă din:
a. Biroul Național de Conducere;
b. Președinții filialelor teritoriale;
c. Președintele OT ANT
d. Președintele Tineretul Universitar ANT
e. Președinta Organizației Femeilor din ANT.
Art. 68. Delegația Permanentă Națională se întrunește o dată la trei luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui partidului, a Biroului Național de Conducere, sau a majorității simple a numărului membrilor acestuia.
Art. 69. (1) Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții generale:
a. adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului;
b. adoptă și aplică, la propunerea Biroului Național de Conducere strategia politică a partidului, atât prin Programul de guvernare, precum și prin programele și politicile sectoriale ale partidului, în funcție de evoluția social-politică a țării;
13c. aprobă fuziuni și alianțe cu partide politice, precum și orice alte înțelegeri politice negociate și propuse de Biroul Național de Conducere;
d. validează, la propunerea Biroului Național de Conducere, grila de criterii pentru selecționarea candidaților pentru orice funcție, a cărei aplicare este obligatorie pentru toate organismele inferioare ale partidului.
e. în cazuri excepționale, la propunerea Biroului Național de Conducere, aprobă cooptarea în funcții peste structura aleasă, în oricare dintre organismele de conducere de la nivel național ale partidului a unor personalități care s-au înscris în partid.
f. aprobă Regulamentul de Aplicare al Statutului, Codul Etic al partidului, Regulamentul de Funcționare al filialelor teritoriale și alte regulamente propuse de Biroul Național de Conducere.
g. acordă derogări cu privire la vechimea minima necesara candidaturilor stabilite conform prezentului statut;
h. aplică sau propune sancțiuni față de membrii partidului în conformitate cu prevederile Statutului;
i. modifică adresa Sediului Central al partidului;
j. Analizează și aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Național de Conducere.
k. coordonează modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale, la propunerea Biroului Național de Conducere.
l. stabilește coordonatorii campaniilor electorale la nivel național;
m. stimulează, coordonează și sprijină activitatea grupurilor de lucru pe programe și proiecte;
(2) Referitor la convocarea și desfășurarea Congresului, Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții:
a. Convoacă Congresul partidului, stabilește data și locul de desfășurare al acestuia precum și numărul de delegați.
b. Stabilește norma de reprezentare pentru delegațiile la Congres și o comunică Birourilor de Conducere Teritoriale.
c. Propune ordinea de zi a Congresului.
(3) Referitor la activitatea filialelor teritoriale, Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții:
a. Analizează, coordonează, sprijină activitatea filialelor si dispune masurile ce se impun;
b. validează sau invalidează votul la alegerile organismelor de conducere la nivel teritorial;
c. în situații cu totul deosebite, la propunerea Biroului Național de Conducere hotărăște dizolvarea unui Birou Județean de Conducere sau demiterea Președintelui acestuia, când organismele de conducere la nivel teritorial activează ineficient sau înafara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului și desemnează un Birou Județean de Conducere interimar;
(4) Referitor la procedurile de selecție a candidaților de la nivel național, Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții:
a. stabilește candidatul partidului la funcția de Președinte al României;
b. stabilește candidatul partidului la funcția de prim-ministru, la propunerea Biroului Național de Conducere;
c. stabilește candidații partidului pentru Parlamentul României și pentru Parlamentul European;
d. desemnează, la propunerea Biroului Național de Conducere, candidații pentru funcțiile din Guvern și din administrația publică centrală.
(5) Delegația Permanentă Națională poate retrage sprijinul titularilor funcțiilor din Guvern și din administrația publică centrală, la propunerea Biroului Național de Conducere.
Art. 70. (1) Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții generale:
a. adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului;
b. adoptă și aplică, la propunerea Biroului Național de Conducere strategia politică a partidului, atât prin Programul de guvernare, precum și prin programele și politicile sectoriale ale partidului, în funcție de evoluția social-politică a țării;
c. aprobă fuziuni și alianțe cu partide politice, precum și orice alte înțelegeri politice negociate și propuse de Biroul Național de Conducere;
d. validează, la propunerea Biroului Național de Conducere, grila de criterii pentru selecționarea candidaților pentru orice funcție, a cărei aplicare este obligatorie pentru toate organismele inferioare ale partidului.
14e. în cazuri excepționale, la propunerea Biroului Național de Conducere, aprobă cooptarea în funcții peste structura aleasă, în oricare dintre organismele de conducere de la nivel național ale partidului a unor personalități care s-au înscris în partid.
f. aprobă Regulamentul de Aplicare al Statutului, Codul Etic al partidului, Regulamentul de Funcționare al filialelor teritoriale și alte regulamente propuse de Biroul Național de Conducere.
g. acordă derogări cu privire la vechimea minima necesara candidaturilor stabilite conform prezentului statut;
h. aplică sau propune sancțiuni față de membrii partidului în conformitate cu prevederile Statutului;
i. modifică adresa Sediului Central al partidului;
j. Analizează și aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Național de Conducere.
k. coordonează modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale, la propunerea Biroului Național de Conducere.
l. stabilește coordonatorii campaniilor electorale la nivel național;
m. stimulează, coordonează și sprijină activitatea grupurilor de lucru pe programe și proiecte;
(2) Referitor la convocarea și desfășurarea Congresului, Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții:
a. Convoacă Congresul partidului, stabilește data și locul de desfășurare al acestuia precum și numărul de delegați.
b. Stabilește norma de reprezentare pentru delegațiile la Congres și o comunică Birourilor de Conducere Teritoriale.
c. Propune ordinea de zi a Congresului.
(3) Referitor la activitatea filialelor teritoriale, Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții:
a. Analizează, coordonează, sprijină activitatea filialelor si dispune masurile ce se impun;
b. validează sau invalidează votul la alegerile organismelor de conducere la nivel teritorial;
c. în situații cu totul deosebite, la propunerea Biroului Național de Conducere hotărăște dizolvarea unui Birou Județean de Conducere sau demiterea Președintelui acestuia, când organismele de conducere la nivel teritorial activează ineficient sau in afara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului si desemnează un Birou Județean de Conducere interimar;
(4) Referitor la procedurile de selecție a candidaților de la nivel național, Delegația Permanentă Națională are următoarele atribuții:
a. stabilește candidatul partidului la funcția de Președinte al României;
b. stabilește candidatul partidului la funcția de prim-ministru, la propunerea Biroului Național de Conducere;
c. stabilește candidații partidului pentru Parlamentul României și pentru Parlamentul European;
d. desemnează, la propunerea Biroului Național de Conducere, candidații pentru funcțiile din Guvern și din administrația publică centrală.
(5) Delegația Permanentă Națională poate retrage sprijinul titularilor funcțiilor din Guvern și din administrația publică centrală, la propunerea Biroului Național de Conducere.
Art. 71. Delegația Permanentă Națională poate fi investita cu orice alte atribuții ale Biroului Național de Conducere, în cazuri de imposibilitate de constituire în condiții statutare ale Biroului Național de Conducere, ori prin decizie de dezinvestire și prin care aceste atribuții se transferă spre competența sa de soluționare, fie a Biroul Național de Conducere.
Art. 72. (1) Biroul Național de Conducere este organismul deliberativ al partidului, ales prin vot secret uninominal de către Congresul și este compus din:
a. Președintele Partidului;
b. Prim-vicepreședinte;
c. 4 Vicepreședinți;
d. Secretarul General.
e. Membri supleanți în număr de 2;
(2) Secretarul General poate fi ajutat în activitatea sa de un număr de 5 secretari generali adjuncți. Aceștia nu vor fi membri în Biroul Național de Conducere.
Art. 73. Biroul Național de Conducere are următoarele atribuții:
a. exercită conducerea operativă a partidului.
b. Alege dintre membrii aleși de Congres, la propunerea Președintelui, Prim Vicepreședintele și Secretarul General al partidului;
c. propune Delegației Permanente Naționale candidații pentru alegerile parlamentare și
europarlamentare, în funcție de calificarea profesională, experiența și rezultatele electorale anterioare;
d. propune Delegației Permanente Naționale candidatul partidului la funcția de prim-ministru și de Președinte al României, în funcție de calificarea profesională, experiența și rezultatele electorale anterioare;
e. propune Delegației Permanente Naționale candidații pentru funcțiile din Guvern şi administrația publică centrală;
f. în situații cu totul deosebite, propune Delegației Permanente Naționale dizolvarea unui Birou Județean de Conducere sau demiterea Președintelui acestuia şi în cazul dizolvării, propune desemnarea unui Birou Județean de Conducere cu caracter interimar;
g. aprobă schema organizatorică a aparatului central precum şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al acestuia, la propunerea secretarului general;
h. convoacă Delegația Permanentă;
i. raportează Delegației Permanente activitatea desfășurată şi rezultatele ei;
j. numește, la propunerea Președintelui, secretarii generali adjuncți și le stabilește atribuțiile.
k. evaluează rapoartele cu privire la activitatea autorităților publice centrale pe domenii;
l. adoptă şi urmărește punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel național;
m. coordonează şi evaluează activitatea grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;
n. elaborează şi propune Delegației Permanente strategia politică a partidului;
o. coordonează şi evaluează modul în care toate filialele teritoriale îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia şi programele politice;
p. numește şi revocă purtătorul de cuvânt al partidului;
q. aplică şi propune sancțiuni membrilor partidului în conformitate cu prevederile Statutului.
r. concepe şi propune Delegației Permanente Naționale modul de pregătire şi desfășurare a campaniilor electorale;
s. negociază înțelegeri politice în limita mandatului aprobat de Delegația Permanentă Națională;
t. analizează activitatea parlamentarilor, a parlamentarilor europeni şi a demnitarilor partidului în funcțiile publice din administrația centrală şi dispune măsurile ce se impun;
Art. 74. Președintele partidului este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identității, unității şi prestigiului partidului.
Art. 75. (1) Președintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel național, având următoarele atribuții:
a. reprezintă partidul în relațiile oficiale;
b. face declarații în numele partidului;
c. convoacă şi prezidează ședințele Biroului Național de Conducere şi prezidează orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte;
d. conduce negocierile politice purtate în numele partidului;
e. sesizează Delegația Permanentă cu privire la luarea unor măsuri disciplinare;
f. propune Biroului Național de Conducere, desemnarea Prim Vicepreședintelui și a Secretarului General dintre membri aleși ai Biroului Național de Conducere;
g. propune Biroului Național de Conducere numirea sau revocarea secretarilor generali adjuncți;
h. poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcții şi atribuții sunt onorifice;
i. poate invita la ședințele Biroului Național de Conducere orice persoană.
j. poate invita la ședințele Delegației Permanente anumite persoane să participe la dezbateri, cu aprobarea Delegației;
k. își poate delega unele competențe potrivit Statutului;
l. stabilește responsabilitățile pe domenii ale vicepreședinților şi membrilor Biroului Național de Conducere.
16(2) În cazul vacantării funcției de Președinte sau în situația în care Președintele este în imposibilitatea de a-şi exercita funcția, responsabilitățile acestei funcții se asigură cu caracter interimar de către prim vicepreședinte.
Art. 76. Toți membrii Biroului de Național Conducere îndeplinesc responsabilități pe domenii, stabilite de președintele partidului.
Art. 77. Secretarul general este membru în Biroului Național de Conducere și răspunde de sistemul informațional şi de aparatul de lucru, asigură comunicarea dintre organismele de conducere la nivel național şi filialele teritoriale şi gestionează patrimoniului partidului.
Art. 78. Secretarul general ține evidența, comunică şi urmărește îndeplinirea deciziilor Biroului Național de Conducere şi se subordonează acestuia.
CAPITOLUL VIII ALTE STRUCTURI LA NIVEL NAŢIONAL
Art. 79. Prin Regulamente de organizare și funcționare se constituie la nivel național următoarele structuri:
a. Juriul de Onoare și Disciplină – CEA;
b. Comisia Centrală de Cenzori – CCC;
c. Organizația de Tineret – OT-ANT;
d. Organizația Femeilor – OF-ANT;
e. Tineretul Universitar – TU-ANT;
f. Grupul Aleșilor Locali – GAL;
g. Grupul Parlamentar;
h. Alte structuri la nivel național pe categorii sociale şi profesionale;
i. Grupurile de lucru.
Art. 80. (1) Juriul de Onoare și Disciplină este instanța supremă a partidului având atribuții privind:
a. respectarea prevederilor Statutului şi a Codului Etic al partidului;
b. soluționarea contestațiilor privind sancțiunile disciplinare;
c. soluționarea contestațiilor privind învestirea candidaților, alegerile interne, alegerea delegaților la Conferințe sau la Congres;
d. coordonarea activităților Juriilor de Onoare și Disciplină locale.
(2) Pot fi alese în Juriul de Onoare și Disciplină, pe o durată de cel mult 4 ani, persoane care nu fac parte din nici o altă structură de conducere.
(3) Activitatea Juriului de Onoare și Disciplină se desfășoară pe baza Regulamentului aprobat de Delegația Permanentă a partidului, care trebuie să asigure părților dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi proceduri echitabile de decizie.
(4) Deciziile Juriului de Onoare și Disciplină, precum şi deciziile Juriului de Onoare și Disciplină Teritorial rămase definitive sunt obligatorii pentru toți membrii partidului, precum şi pentru toate organismele de conducere ale partidului. Aceste decizii se pun în executare de către organismele de conducere alese ale partidului.
Art. 81. Comisia Centrală de Cenzori are atribuții de verificare a gestiunii partidului şi lucrează pe baza unui Regulament aprobat de Delegația Permanentă Națională a partidului.
Art. 82. Biroul Național de Conducere al OT ANT conduce şi coordonează activitatea specifică a structurilor de tineret constituite la nivelul filialelor teritoriale, pe baza unui Regulament aprobat de Delegația Permanentă a partidului.
Art. 83. Biroul Național de Conducere al OF ANT conduce şi coordonează activitatea specifică a structurilor de femei constituite la nivelul filialelor teritoriale, pe baza unui Regulament aprobat de Delegația Permanentă a partidului.
Art. 84. Regulamentele de organizare şi funcționare ale structurilor partidului se elaborează ca proiecte de către structurile respective şi se înaintează spre aprobare Delegației Permanente Naționale prin intermediul Secretariatului General.
Art. 85. (1) Grupul Parlamentar al partidului se constituie din toți deputații şi senatorii, membri ai partidului.
(2) Rolul acestuia constă în promovarea politicii partidului în Parlament.
(3) Membrii Grupului Parlamentar nu vor exprima în dezbaterile parlamentare poziții divergente liniei politice a partidului.
17(4) Conducerea Grupului este asigurată, alternativ, de la o sesiune parlamentară la alta de liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaților şi din Senat.
(5) Grupul Parlamentar se organizează și își desfășoară activitatea, în baza unui Regulament aprobat de Delegația Permanentă a partidului.
CAPITOLUL IX PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID
Art. 86. Ședințele organismelor de conducere ale partidului la nivel național şi al filialelor teritoriale, convocate cu respectarea termenelor minime de convocare, sunt constituite statutar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului membrilor ce le compun. Lipsa convocării sau nerespectarea termenelor minime pentru convocare poate fi acoperita statutar prin participarea a cel puțin trei sferturi din numărul membrilor ce le compun.
Art. 87. (1) Adunările Generale ale membrilor organizațiilor, pe zonă, comunale, orășenești şi municipale, sunt constituite statutar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului total al membrilor aflați în evidența, în Registrul de Evidență al Membrilor la prima convocare şi cu orice prezență la cea de a doua convocare.
(2) La aceste Adunări Generale, au drept de vot doar acei membri care au o vechime de cel puțin trei luni în partid şi cu cotizațiile achitate la zi, inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfășoară Adunarea Generală de alegeri.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. 1 şi 2, la Adunările Generale de constituire a unor organizații noi, au drept de vot toți membri acelei organizații care participă la Adunarea Generală.
(4) Data limită pentru comunicarea numărului de membri se stabilește de Biroul Județean de Conducere.
Art. 88. (1) Vechimea minimă necesară pentru a candida într-o structură de conducere a partidului este:
a. de șase luni la nivel local;
b. de un an la nivel județean;
c. de doi ani la nivel național.
(2) Vechimea minimă necesară pentru a candida la alegerile parlamentare sau europene este de doi ani.
(3) Biroul Național de Conducere și Delegația Permanentă Națională pot acorda derogări.
(4) Prevederile prezentului articol intra in vigoare începând cu anul 2021.
Art. 89. Candidaturile se depun până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunării Generale, Conferinței Județene sau Congresului, la secretariatul organismului aferent, sub semnătură de primire.
Art. 90. (1) În cadrul organismelor de conducere ale partidului votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Legii Partidelor Politice.
(2) Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.
(3) În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul președintelui acelui organism este decisiv.
Art. 91. În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaților la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.
Art. 92. Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezența a cel puţin jumătate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenți la ședință, cu excepția cazurilor în care Statutul prevede altfel.
Art. 93. (1) Membrii organismelor de conducere, la toate nivelurile, se aleg pentru o perioadă de 4 ani.
(2) Congresul Ordinar care alege conducerea partidului încheie procedura alegerilor în partid la toate nivelurile.
Art. 94. (1) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează de către Birourile de Conducere Județene.
(2) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere ale filialelor teritoriale se validează de către Biroul Național de Conducere.
(3) În cazul în care rezultatul alegerilor prevăzute la alin. 1, 2 sau 3 nu este validat se procedează la noi alegeri.
18(4) Preluarea conducerii organizațiilor locale sau a filialelor teritoriale de către organismele nou alese, se face după termenul statutar şi regulamentar prevăzut pentru depunerea contestațiilor şi validarea
alegerilor de către organismele ierarhic superioare abilitate a lua această decizie.
Art. 95. (1) Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, sunt cooptați candidații, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute, în maxim 30 de zile de la vacantarea unui loc, în condițiile prevăzute de prezentul Statut.
(2) În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioară prin cooptare, depășește jumătate din totalul celor aleși inițial în organismul de conducere, se vor organiza noi Adunări Generale sau Conferințe Județene pentru alegerea Biroului Local de Conducere sau a Biroului Județean de Conducere, cu excepția funcției de președinte, dacă acesta nu a demisionat.
(3) În cazul în care funcția de președinte al filialei teritoriale este vacantă, se organizează alegeri pentru funcția de președinte în termen de 3 luni, cu excepția unei perioade de 3 luni anterioară datei alegerilor europene, parlamentare sau a alegerilor locale. În această situație, funcția de preşedinte va fi îndeplinită până la alegeri de către un prim vicepreşedinte.
(4) În cazul în care funcția de preşedinte al organizaţiei locale este vacantă, interimatul va fi asigurat de vicepreședinte. În termen de 3 luni se organizează alegeri pentru funcția de Preşedinte.
(5) În situațiile prevăzute la alin. 3, până la alegeri conducerea organizației sau a filialei va fi asigurată de un Birou Județean de Conducere cu caracter interimar compus din preşedinte şi 4 membri, numiți în termen de 15 zile de la vacantarea funcțiilor, de:
a. Delegația Permanentă Națională pentru Birourile de Conducere Județene;
b. Biroul Județean de Conducere pentru Birourile Locale de Conducere.
(7) Birourile de Conducere de la toate nivelele, vor organiza alegeri pentru o nouă conducere în termen de cel mult 3 luni de la numire.
(8) Birourile de Conducere numite cu caracter interimar nu pot fi reinvestite.
(9) În cazul în care președintele ales nu a demisionat, acesta va exercita funcția de președinte al Biroului Birourile de Conducere interimar.
(10) Din Biroul de Conducere Interimar vor face parte şi membrii organismului de conducere aleși iniţial care nu au demisionat.
(11) În situații de urgenta sau in situația in care din motive obiective nu se pot organiza alegeri, se poate prelungi perioada de interimat cu 3 luni.
(12) Dacă nu se prelungește perioada de interimat sau dacă nu se realizează alegeri pentru desemnarea unei conduceri permanente în perioada de interimat, organizația respectivă va fi dizolvată.
CAPITOLUL X PATRIMONIUL ŞI FONDURILE PARTIDULUI
Art. 96. Partidul poate deține bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităților sale specifice.
Art. 97. Sursele de finanțare ale partidului provin din:
a. cotizațiile membrilor partidului;
b. donații şi legate;
c. venituri provenite din activități proprii;
d. subvenții de la bugetul de stat;
e. alte surse, potrivit legii;
Art. 98. Operațiunile de încasări şi plăți se efectuează prin conturi în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România şi se gestionează prin mandatari financiari, numiți de către Birourile Județene de Conducere respectiv Biroul Național de Conducere, cărora le prezintă rapoarte.
Art. 99. (1) Membrii partidului plătesc o cotizație lunară al cărei cuantum este stabilit de către Birourile Județene de Conducere.
(2) Biroul Național de Conducere stabilește o cotizație lunară pentru persoanele alese sau numite în funcțiile de conducere în structurile partidului sau în administrația publică centrală, precum şi pentru parlamentari şi parlamentarii europeni.
(3) Biroul Județean de Conducere stabilește o cotizație lunară pentru persoanele alese sau numite în funcții de conducere în administrația publică locală.
19Art. 100. Membrii care îndeplinesc funcții de conducere alese în partid nu pot fi remunerați pentru activitatea lor.
CAPITOLUL XI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
Art. 101. Partidul își încetează activitatea prin:
a. autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi din numărul delegaților;
b. dizolvare, pronunțată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curții Constituționale;
c. constatarea încetării existenței sale prin inactivitate, de către Tribunalul București, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Legea Partidelor politice.
Art. 102. Delegația Permanentă Națională, în termen de 180 de zile de la data adoptării Statutului, va aproba Regulamentele de organizare şi funcționare ale organismelor partidului.
Art. 103. Hotărârile Congresului, ale Delegației Permanente Naționale și ale Biroului Național de Conducere sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere şi pentru toți membrii partidului, în condițiile prevăzute de prezentul Statut.
Art. 104. Numărul de membri şi structura organismului de conducere la nivel național, teritorial sau local, inclusiv în cadrul Juriului de Onoare și Disciplină, Comisiei Centrale de Cenzori, Comisiei Teritoriale de Cenzori, OT ANT, OF ANT se poate modifica potrivit protocoalelor de fuziune sau regrupărilor de forțe politice semnate, după caz, la nivel național, teritorial sau local până la viitorul Congres Ordinar, respectiv viitoarea Conferință a filialei teritoriale sau viitoarea Adunare Generală de Alegeri organizate în condițiile prezentului Statut.
Art. 105. La filialele în care, la data Congresului Extraordinar, funcționează conduceri interimare, se vor organiza Conferințe Extraordinare de alegeri, în termen de cel mult un an de la Congresul Extraordinar, în baza prevederilor prezentului Statut.
Art. 106. (1) Procedurile de organizare ale următorului Congres Ordinar se vor demara cu cel puțin 6 luni înaintea datei Congresului Ordinar, dată stabilită la Delegația Permanentă Națională de după alegerile parlamentare.
(2) În primele 3 luni se vor desfășura Adunări Generale de alegeri în toate organizațiile locale, urmând ca, în termen de 3 luni de la finalizarea alegerilor în aceste organizații, să se organizeze Conferințele de alegeri ale tuturor filialelor teritoriale.
Art. 107. Dispozițiile protocoalelor de alianță încheiate sunt obligatorii pentru toţi membrii şi toate organizațiile acestuia precum şi pentru toate persoanele susținute în funcții publice de acesta pe perioada existenței alianței.
Art. 108. Membrii organismelor de conducere care dețin două sau mai multe funcții sau calități oficiale care dau drept de reprezentare în organismul respectiv nu pot delega reprezentarea pentru nici o funcţie deținută, cu excepția președinților filialelor teritoriale aleși în Biroul Național de Conducere şi a președinților Organizațiilor de Tineret, femeilor și Grupului Aleșilor Locali.
Art. 109. Membrii organismelor de conducere care absentează de la întrunirile organismului respectiv nu pot fi înlocuiți, cu excepția celor care reprezintă, în calitate de președinte, organisme de conducere la nivel inferior.
Art. 110. Ori de câte ori apare o situație de conflict de competență cu privire la atribuțiile statutare între două organisme ale partidului, regulile atribuirii competenței sunt următoarele: prima regulă este urgența soluționării, competența urmând a fi atribuită primului organism care se întrunește statutar iar în cazul în care pot fi soluționate în același regim de urgență, competența va fi atribuită organismului cu
reprezentativitate mai largă din cadrul partidului.
Art. 111. Dispozițiile prezentului Statut vor fi supuse dezbaterilor în cadrul următorului Congres al partidului.
Art. 112. Procedura pentru desfășurarea alegerilor pentru structurile de conducere ale partidului din cadrul Congresului ordinar convocat, precum și candidaturile depuse până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora începerii Congresului vor fi validate de către Congres.
Art. 113. Prezentul Statut se completează cu prevederile Legii partidelor politice.
Skip to content